ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง

หน้าแรก

๓ สถาบันหลักในสังคมไทย
บ้าน-วัด-โรงเรียน การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นองค์กรค์ความรู้ที่มีอยู่ในสังคม เพียงแต่เราหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอาจทำให้เราละเลยที่จะนำมาปฏิบัติ แต่แม้ว่าเวลาจะผ่นไปยาวนานเท่าใด ทฤษฎีนี้ก็ยังมีคุณค่าสำหรับผู้นำมาใช้…บ้าน วัด โรงเรียน ๓ สถาบันหลักในสังคมจะยังคงมีส่วนร่วมสูงสุดในการพัฒนาคนต่อไป ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดที่จะทำให้ ๓ สถาบันหลักนี้ต้องล่มสลาย….

วัดเขาลังพัฒนาจากอดีต – ปัจจุบัน

 

ข่าวสารการจัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรฯ วัดเขาลังพัฒนา


วีดีโอ แนะนำ...วัดเขาลังพัฒนา (จากการจัดงานมวยโลกหารายได้ สร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านเขาดิน)......

Posted by วัดเขาลังพัฒนา (Watkaolung) on Thursday, April 3, 2014

วีดีโอ แนะนำ...วัดเขาลังพัฒนา (จากการจัดงานมวยโลกหารายได้ สร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านเขาดิน)......